Đọc sách giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết về những vấn đề nào đó trong đời sống, chính trị xã hội ….